REGULAMIN IMPREZY – LADIES PARTY

  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie organizowanej prze Salon New You i prywatną praktykę lek. med. Sebastiana Winiarskiego zwanych dalej „Organizator”.

Przez imprezę rozumie się uczestnictwo w usługach z zakresu medycyny estetycznej zwanej dalej „Impreza”.

Udział w Imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Regulamin dostępny na w salonie New You na ul. Dereniowej 2a/208 02-776 Warszawa; na stronie internetowej www.newyou.pl w zakładce promocje oraz na Facebooku Salon New You Warszawa.

Regulamin obowiązuję od dnia 17.03.2023 do 17.03.2024

  • 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników Imprezy w tym:

Imię, nazwisko oraz numer telefonu,

Wykonywanie zdjęć fotograficznych jako części dokumentacji medycznej oraz oceny efektów leczenia, a także do celów marketingowych,

Dokumentacji medycznej – potrzebnej do wykonania usługi.

Udział w Imprezie a tym samym – wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • 3 ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Zgłaszanie uczestnictwa w Imprezie należy dokonać telefonicznie lub bezpośredni na miejscu Imprezy. Przy zgłaszaniu należy podać dane kontaktowe imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Liczba uczestników jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduję kolejność zgorszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych kryteriów kwalifikujących udział w Imprezie.

Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest wpłacenie na nr konta 781090 1838 0000 0001 3762 2548 zaliczki w wysokości 50 zł, kwota ta jest odliczona od usługi wykonanej na Imprezie.

Kwota ta jest bezzwrotna. Możliwość rezygnacji z Imprezy i zwrot zaliczki można uzyskać tylko w następujących sytuacjach:

-Wypadek lub kolizja drogowa,

-Pogorszenie stanu zdrowia, podejrzenie choroby COVID-19 lub kwarantanna,

-Pobyt w szpitalu,

-Inne choroby.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika, który w ciągu 3 dnia od zapisania się na listę nie wpłaci zaliczki.

  • 4 UCZESTNICTWO W IMPREZIE

Każdy Uczestnik powinien zjawić się na określoną godzinę prze Organizatora.

Każdy Uczestnik ma obowiązek wypełnić kartę informacyjną w celu ustalenia braku przeciwskazań do zabiegu.

Płatność za usługi pokrywa Uczestnik uiszczając opłatę po wykonanej usłudze tylko w formie gotówki.

Organizatorzy sami decydują o zastosowania preparatów podczas zabiegów.

Podczas imprezy uczestnicy mogą spożywać poczęstunek przygotowany przez Organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Imprezy.

  • 5 REKLAMACJE

Reklamacja dotycząca zabiegu można zgłaszać drogą mailową warszawa@newyou.pl nie wcześniej niż 14 dnia po podania toksyny botulinowej.

Czas na rozpatrzenie reklamacja to 14 dni.

Organizator zapewnia pełną usługę medyczna w przypadku powikłań pozabiegowych.

Organizator po wykonanej usłudze nie zwraca pieniędzy w żadnych przypadku.

Przy braku oczekiwanego efekt każde dostrzyknięcie i zużycie preparatu będzie dodatkowo płatne.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń pozabiegowych.

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

 

  • 6 BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.

Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środkach pobudzających; posiadającym broń lub inne narzędzia ostre; zachowującym się agresywnie.

Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników oraz wszystkich urządzeń i rzeczy Organizator