REGULAMIN IMPREZY – LADIES PARTY

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie organizowanej prze Salon New You i prywatną praktykę lek. med. Sebastiana Winiarskiego zwanych dalej „Organizator”.
 2. Przez imprezę rozumie się uczestnictwo w usługach z zakresu medycyny estetycznej zwanej dalej „Impreza”.
 3. Udział w Imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny na w salonie New You na ul. Dereniowej 2a/208 02-776 Warszawa; na stronie internetowej newyou.pl w zakładce promocje oraz na Facebooku Salon New You Warszawa.
 5. Regulamin obowiązuję od dnia 01.03.20224 do 30.04.2024
 • 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników Imprezy w tym: Imię, nazwisko oraz numer telefonu,
 2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych jako części dokumentacji medycznej oraz oceny efektów leczenia, a także do celów marketingowych,
 3. Dokumentacji medycznej – potrzebnej do wykonania usługi.
 4. Udział w Imprezie a tym samym – wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 3 ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA
 1. Zgłaszanie uczestnictwa w Imprezie należy dokonać telefonicznie lub bezpośredni na miejscu Imprezy. Przy zgłaszaniu należy podać dane kontaktowe imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 2. Liczba uczestników jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduję kolejność zgorszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych kryteriów kwalifikujących udział w Imprezie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest wpłacenie na nr konta 781090 1838 0000 0001 3762 2548 zadatku w wysokości 50 zł, kwota ta jest odliczona od usługi wykonanej na Imprezie.
 4. Kwota ta jest bezzwrotna. Możliwość rezygnacji z Imprezy i zwrot zadatku można uzyskać tylko w następujących sytuacjach: 
 5. Wypadek lub kolizja drogowa,
 6. Pogorszenie stanu zdrowia, podejrzenie choroby COVID-19 lub kwarantanna,
 7. Pobyt w szpitalu,
 8. Inne choroby.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika, który w ciągu 3 dnia od zapisania się na listę nie wpłaci zadatku.
 • 4 UCZESTNICTWO W IMPREZIE
 1. Każdy Uczestnik powinien zjawić się na określoną godzinę prze Organizatora.
 2. Każdy Uczestnik ma obowiązek wypełnić kartę informacyjną w celu ustalenia braku przeciwskazań do zabiegu.
 3. Płatność za usługi pokrywa Uczestnik uiszczając opłatę po wykonanej usłudze tylko w formie gotówki.
 4. Organizatorzy sami decydują o zastosowania preparatów podczas zabiegów.
 5. Podczas imprezy uczestnicy mogą spożywać poczęstunek przygotowany przez Organizatorów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Imprezy.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Reklamacja dotycząca zabiegu można zgłaszać drogą mailową warszawa@newyou.pl nie wcześniej niż 14 dnia po podania toksyny botulinowej.
 2. Czas na rozpatrzenie reklamacja to 14 dni.
 3. Organizator zapewnia pełną usługę medyczna w przypadku powikłań pozabiegowych.
 4. Organizator po wykonanej usłudze nie zwraca pieniędzy w żadnych przypadku.
 5. Przy braku oczekiwanego efekt każde dostrzyknięcie i zużycie preparatu będzie dodatkowo płatne.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń pozabiegowych.
 7. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 • 6 BEZPIECZEŃSTWO
 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.
 2. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środkach pobudzających; posiadającym broń lub inne narzędzia ostre; zachowującym się agresywnie.
 3. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników oraz wszystkich urządzeń i rzeczy Organizatora.